Navigatie

Algemene voorwaarden Webwinkel 

Inleiding 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 

Definities 

Dizz Factory: gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 52493024 handelend onder de naam Dizz Factory.
Website: de website van Dizz Factory, te raadplegen via www.dizzfactory.com en alle bijbehorende subdomeinen. 

Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Dizz Factory en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Dizz Factory en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Dizz Factory zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Dizz Factory slechts bindend, indien en voor zover deze door Dizz Factory uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 2. Prijzen en informatie 

2.1. Alle op de Website en in andere van Dizz Factory afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 

2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dizz Factory kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Dizz Factory afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

2.4. Dizz Factory kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst 

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Dizz Factory en het voldoen aan de daarbij door Dizz Factory gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dizz Factory onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Dizz Factory het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. Dizz Factory kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Dizz Factory op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst 

4.1. Zodra de bestelling door Dizz Factory is ontvangen, stuurt Dizz Factory de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
4.2. Dizz Factory is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

4.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. 

4.4. Indien Dizz Factory de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
4.5. Dizz Factory raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. 

4.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. 

4.7. Dizz Factory is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren. 

Artikel 5. Herroepingsrecht 

5.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
5.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Dizz Factory binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. 

5.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

5.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Dizz Factory een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
5.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
5.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Dizz Factory, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Dizz Factory kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Dizz Factory bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. 

Producten kunnen geretourneerd worden naar: 

Dizz Factory Hatertseweg 610 6535ZZ, Nijmegen 

5.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Dizz Factory de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Dizz Factory aanbiedt het product zelf af te halen, mag Dizz Factory wachten met terugbetalen tot Dizz Factory het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
5.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
5.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor: 

Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant; 

Customized producten (zoals stickers met eigen naam en/of logo's) worden NIET terug genomen

Artikel 6. Zakelijk retourrecht 

6.1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat: 

Zakelijke Klant de Overeenkomst met Dizz Factory binnen 7 dagen na ontvangst van het product dient te ontbinden.
Zakelijke Klant na ontvangst van het retour door Dizz Factory enkel het aankoopbedrag terugkrijgt. Klant is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen en voor de kosten van het retourneren. 

Zakelijke Klant aan Dizz Factory een ongebruikt product in een ongeschonden verpakking retour dient te sturen. Als Zakelijke Klant zich hier niet aan houdt, is Dizz Factory gerechtigd een retour te weigeren of hier herstelkosten, dan wel schade voor in rekening te brengen.
reeds door Zakelijke Klant (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van de retouren door Dizz Factory zullen worden terugbetaald. 

Artikel 7. Betaling 

7.1. Klant dient betalingen aan Dizz Factory volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Dizz Factory is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering. 

7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Dizz Factory is gewezen op de te late betaling en Dizz Factory de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen- termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Dizz Factory gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Dizz Factory kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 8. Garantie en conformiteit 

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Dizz Factory een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. Dizz Factory staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Dizz Factory er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Dizz Factory daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien Dizz Factory de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 

Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen 

9.1. Dizz Factory staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Dizz Factory er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik. 

9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 3 dagen na levering Dizz Factory daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.
9.3. Indien Dizz Factory de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. 

Artikel 10. Klachtenprocedure 

10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Dizz Factory, dan kan hij bij Dizz Factory telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 10.2. Dizz Factory geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Dizz Factory binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. 

10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

11.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2. De totale aansprakelijkheid van Dizz Factory jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). 

11.3. Aansprakelijkheid van Dizz Factory jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Dizz Factory jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dizz Factory. 

11.5. De aansprakelijkheid van Dizz Factory jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Dizz Factory onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dizz Factory ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dizz Factory in staat is adequaat te reageren. 

11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dizz Factory meldt.
11.7. In geval van overmacht is Dizz Factory niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen 

12.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Dizz Factory totdat alle vorderingen die Dizz Factory op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
12.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan. 

12.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Dizz Factory te bewaren.
12.4. Dizz Factory is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. 

12.5. Zakelijke Klant zal Dizz Factory te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Dizz Factory . 

Artikel 13. Persoonsgegevens 

13.1. Dizz Factory verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://www.dizzfactory.com/c-4225335/privacyverklaring/ 

Artikel 14. Auteursrecht 

Het is verboden afbeeldingen, teksten, ontwerp van de website of enig ander materiaal van de website te vermenigvuldigen of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van dizzfactory. Het kopiëren van de producten, ontwerpen en prints van het merk dizzfactory is ten strengste verboden.

Artikel 15. Slotbepalingen 

14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dizz Factory gevestigd is.
14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
14.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

Contactgegevens 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Dizz Factory
Hatertseweg 610
6535ZZ, Nijmegen
e-mail: info@dizzfactory.com 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 ALGEMEEN 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website http://www.dizzfactory.com en iedere aanbieding, bestelling en overeenkomst tussen jou en dizzfactory.
1.2 Indien dizzfactory niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat dizzfactory in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepaling van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 AANBIEDINGEN
2.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 dizzfactory kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 GEGEVENS 

3.1 Je dient er zorg voor te dragen dat je gegevens zoals, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeer je dat je wettelijk bevoegd bent gebruik te maken van de website. 

3.2 dizzfactory garandeert dat al je gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder je voorafgaande toestemming. 

3.3 dizzfactory zal je gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met jou heeft gesloten na te kunnen komen en/of je aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan je e-mailadres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij je daarvoor geen toestemming hebt gegeven. Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van je bestelling door dizzfactory. 

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door dizzfactory is geaccepteerd. Artikel 5 LEVERING
5.1 De bestelling wordt bij je thuis afgeleverd, tenzij je op de website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden.
5.2 Nadat uw bestelling geplaatst is, ontvangt u binnen enkele dagen een bevestigingsemail met de verwachte ontwerptijd. Deze kan 1-2 dagen afwijken. Mocht deze langer afwijken, dan nemen wij uiteraard contact met u op. Binnen de genoemde tijd ontvangt u een ontwerp ter bevestiging/controle. Heeft u nog op- of aanmerkingen op het gestuurde ontwerp, dan worden deze weer aangepast.
Nadat u het ontwerp hebt goedgekeurd, heeft u binnen 5-7 werkdagen de set in huis via pakketdienst of kan deze worden afgehaald bij ons in Nijmegen.
5.3 Je dient de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld.
5.4 Indien je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening.
5.5 Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor jouw rekening.
5.6 Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of om een andere reden vertraging ondervinden, dan krijg je daar zo snel mogelijk bericht van (binnen 10 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst).


Artikel 6 PRIJZEN EN BETALINGEN
6.1 De op de website vermelde prijzen zijn in Euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede.
6.2 dizzfactory berekent € 6,95 verzendkosten voor verzendingen binnen Nederland. Voor verzendingen buiten Nederland zijn de verzendkosten standaard € 9,5 ex btw.
6.3 Druk- en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

6.4 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaal je op welke wijze de betaling tot stand zal komen.
6.5 dizzfactory gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen. Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
dizzfactory blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.Artikel 8 GARANTIES

1.8 dizzfactory garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Deze zullen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
8.2 De onder artikel 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden.
8.3 Je dient het geleverde product op het moment van de levering, in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen.
8.4 Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal dizzfactory binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door jou betaalde bedrag zal worden geretourneerd. Je kunt dizzfactory ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.
8.5 Na verloop van de in artikel 8.2 genoemde garantietermijn is dizzfactory gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzendkosten in rekening te brengen. 

8.6 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van dizzfactory, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Indien de door dizzfactory geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van dizzfactory jegens jou beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder artikel 8 (garanties) is geregeld. 

9.2 De aansprakelijkheid van dizzfactory voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jezelf. 

9.3 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en dizzfactory, dan wel tussen dizzfactory en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en dizzfactory, is dizzfactory niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van dizzfactory.Artikel 10 RISICO TIJDENS HET TRANSPORT 

Gedurende het transport van de producten zal dizzfactory het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op jou overgaan. Artikel 11 HERROEPINGSRECHT 

11.1 Je bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. dizzfactory zal binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag van het product retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking.
11.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor je eigen rekening. 

11.3 Customized producten (zoals stickers met eigen naam en/of logo`s) worden NIET terug genomen, enkel vervangen indien nodig zoals blijkt uit artikel 8.

Artikel 12 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot het kledingmerk dizzfactory/mxrules en de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software en overige materialen, berusten bij dizzfactory dient u onvoorwaardelijk te respecteren.


Artikel 13 OVERMACHT

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14 DIVERSEN

14.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 

14.2 De administratie van dizzfactory geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jouw gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 

14.3 dizzfactory is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

14.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. dizzfactory zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland mocht dit niet onderling tussen beide partijen afgehandeld kunnen worden.

Artikel 16 AUTEURSRECHT
Het is verboden afbeeldingen, teksten, ontwerp van de website of enig ander materiaal van de website te vermenigvuldigen of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van dizzfactory. Het kopiëren van de producten, ontwerpen en prints van het merk dizzfactory is ten strengste verboden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2018 dizzfactory | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Check ook onze vernieuwde privacyverklaring. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter en diverse andere social media websites. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.